Kellékszavatosságról szóló tájékoztató   

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Ön a vállalkozással (szolgáltatóval) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

A szolgáltató a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az a kellékszavatossági igények sajátos szabályairól alábbi tájékoztatást adja:  

„12. § (1) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.  

(2) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha  

 1. a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;  
 1. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;  
 1. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy  
 1. d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.  

(3) Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.  

(4) A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.  

 1. § (1) Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.  

(2) A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.  

(3) A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.  

 1. § Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.  
 1. § (1) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.  

(2) Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.  

(3) Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy - a (2) bekezdés szerint - az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy  

 1. a) a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és  
 1. b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.” 

 

 Termékszavatosságról szóló tájékoztató  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

 

 Jótállásról szóló tájékoztató  

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a szolgáltató jótállást vállalt vagy jogszabály alapján jótállásra köteles.  

A jótállás részletes szabályait a termék mellé csatolt jótállási jegyen is megtalálja. Amennyiben a jótállási jegyet nem találja vagy az elveszett, pótlása végett haladéktalanul keresse meg ügyfélszolgálatunkat a megadott elérhetőségein.  

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.  

 

Hibás teljesítés törvényi meghatározása:  

Ptk. 6:157. § [Hibás teljesítés]  

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.  

A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.  

A szolgáltató a Ptk. 6:158. §, illetve a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) alapján tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a  

 • matracok felhasználási hely pártartalma okozta penészedés,
 • használatból eredő kisebb elváltozások (huzat nyúlás, hullámosodás, bolyhosodás, szakadás, oldal kitüremkedés, cérnabomlás, színeződés stb.),
 • matrac átalakításából, szakszerűtlen javításából eredő hiba,
 • komfortérzetből adódó, egzakt módon nem vizsgálható (pl. túl keménynek, túl puhának, túl melegnek, kényelmetlennek stb. érzett matrac) panasz,
 • helytelen szállításból, tárolásból és a nem rendeltetésszerű használatból eredő, maradandó alakváltozás,
 • vákuumcsomagolt termékeknél a maximum 30 napot meghaladó összetekert túl tárolásból adódó hiba,
 • vásárlás során jelzett és jótállási jegyen feltüntetett hiba  

nem minősül hibás teljesítésnek.  

A matracok kicsomagolását követően - az alapanyag használatból és gyártási technológiából adódó - néhány napon belül megszűnő szaghatás, kipárolgás természetes jelenség. A matracok szerkezetének használatból eredő – a teljes vastagság 20%-át meg nem haladó – anyag-tömörödés okozta gödrösödés természetes jelenség, nem minősül hibás teljesítésnek. 

 

Kötelező jótállás  

A szolgáltatót a Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott tartós fogyasztási cikkek tekintetében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. A kötelező jótállás időtartama alatt a szolgáltató mentesül felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után – adott esetben a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt – keletkezett.  

A termékek rendeltetésszerű használatát tartalmazó tájékoztatót írásos formában a termék mellé csomagolva a fogyasztók rendelkezésére bocsátjuk.  

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a felhasználó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály értékhatártól függő jótállási időtartamot ír elő:  

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év.
 2. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.  

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát  

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.  

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a felhasználó:  

 1. elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet  
 1. ha a szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  
 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.  

Ha a felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.  

A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.  

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

A szolgáltató felhívja a fogyasztók figyelmét a matrac-termékek használatával kapcsolatos minimális előírások, illetve ajánlások betartására, különösen:  

 • minden matracot havonta minimum egy alkalommal ajánlott megfordítani körbe-körbe, 180 fokban,
 • a hotel matracokat hetente vagy minden vendég után ajánlott megfordítani,
 • amennyiben a matrac mindkét oldala használható, azoknál a matracoknál a forgatást mindkét oldalon ajánlott megtenni,
 • amely matrac csak egyoldalas használatra ajánlott, azokat NEM szabad fejtetőre fordítani,
 • a rugó nélküli matracokhoz az íves ágyrács a legmegfelelőbb, abból is sűrű lamellás és deréktámaszos kivitel mert ez fajta ágyrács jobban kíméli a matracokat és hosszabb élettartamot biztosít,
 • az egyenes ágyrácsok azért nem ajánlottak a rugó nélküli matracokhoz, mert a merevségének köszönhetően előbb és jobban tömörödik rajtuk a matrac magrésze, és így keményebbnek is érződik a fekvőfelület (ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem használható a merev ágyrács, de szakmailag nem ajánlott a rugó nélküli matrachoz)
 • bonellrugós és táskarugós matracokhoz a legtökéletesebb alátámasztást a merev ágyborda, vagy tömör ágyalj biztosítja, (a tömör ágyaljat a használat előtt sok helyen szükséges kifúrni, hogy könnyen tudjon szellőzni a matrac alsó része is),
 • a rugós matracokhoz tökéletes alátámasztásnak ajánlott még a Bonell Boxspring ágytest, illetve a Merev Boxspring ágytest, illetve matractartó,
 • fémből készült ágyrács vagy bármilyen jellegű fém alátámasztás nem javasolt egyik matractípushoz sem, mivel a fém ágyrácsokra jellemző hajlékonyság a matrac deformálódását okozza.  

 

Jótállási igény érvényesítése  

Amennyiben a termék a fent részletezett jótállási időn belül meghibásodik, kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a következő email címen: matracorszag@gmail.com.  

Kérjük, hogy kapcsolatfelvétele során részletesen írja le a hiba természetét, illetve a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük csatoljon az emailhez 2-3 darab fényképet, valamint a számla/jótállási jegy másolatát. Ez utóbbiak hiánya nem akadályozza a jótállási igény érvényesítését.  

A matracok szerkezetének használatból eredő – a teljes vastagság 20%-át meg nem haladó – anyag-tömörödés okozta gödrösödés ellenőzréséhez segédletként az alább szereplő fényképet is használhatják.

A MatracOrszág Kft., mint szolgáltató az általa értékesített Perfect márkájú normál matracok kötelező jótállási időn túli meghibásodása esetére az alábbi vásárlási kedvezményt biztosítja:  

10.000-250.000 Ft-ig terjedő termékkörben, amelyre 2 év kötelező jótállás vonatkozik a jótállási idő lejártát követő 5 éven keresztül a:

 • 3. évben: 50%
 • 4. évben: 60%
 • 5. évben: 70%
 • 6. évben: 80%
 • 7. évben: 90%

kedvezményt biztosít új matrac vásárlása esetén. Rugós matrac 7 éven belüli rugótörése esetén a termék azonos átkategóriába tartozó rugós matracra történő kicserélését ajánlja fel a szolgáltató, amely esetben csak a szállítási költség terheli a fogyasztót.  

250.001 Ft feletti termékkörben, amelyre 3 év kötelező jótállás vonatkozik a jótállási idő lejártát követő 5 éven keresztül a:

 • 4. évben: 50%
 • 5. évben: 60%
 • 6. évben: 70%
 • 7. évben: 80%
 • 8. évben: 90%

kedvezményt biztosít új matrac vásárlása esetén. Rugós matrac 8 éven belüli rugótörése esetén a termék azonos átkategóriába tartozó rugós matracra történő kicserélését ajánlja fel a szolgáltató, amely esetben csak a szállítási költség terheli a fogyasztót.  

A vásárlási kedvezmény feltételei:

 • A kedvezményesen vásárolt matracoknak minden esetben van szállítási díja, melyet a vásárlónak kell megfizetni.
 • A kedvezmény a mindenkori aktuális árból értendő.
 • A kedvezmény csak ugyanazon árkategóriába tartozó termék vásárlása esetén használható fel, így az 1 éves kötelező jótállás alá tartozó termék esetleges jótállási időn túli meghibásodása esetén a szolgáltató nem nyújt kedvezményt magasabb értékű (2 vagy 3 éves jótállási idő alá tartozó) termék megvásárlásához.

 

 


Amennyiben más matracot vagy épp boxspring ágyat, tömörfa ágyat illetve hotel ajánlatot keresne,
ebben az esetben kérem látogasson el másik áruházunkba a MatracOrszág Webáruházba és nézze meg egyedi kínálatunkat.
Tovább a webshopra!
Logo